• LINE_ALBUM_2024620_240620_108
  • LINE_ALBUM_2024620_240620_88
  • LINE_ALBUM_2024620_240620_87
  • LINE_ALBUM_2024620_240620_106
1

本期推薦 ෆ 愛心鑲鑽純銀項鍊

Regular price
NT$ 650.00
Sale price
NT$ 650.00
Regular price
NT$ 0.00
Secure payments |  山而 acc.
Secure payments
Authentic products |  山而 acc.
Authentic products

材質:925銀
鍊長:40cm
延長鍊:5cm
墜子:長9 x 寬6 mm▲ 現貨商品於3日內寄出

購商品須等待7-14個工作日(不含例假日)

耳貼、耳環等貼身用品,依個人衛生原則,售出後無法退換貨